KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

 

 REGULAMIN:

Ozdoba choinkowa – świąteczny owoc

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie

 

Cele konkursu:

 • przybliżanie poprzez sztukę tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 • uwrażliwienie na piękno natury oraz promowanie ekologicznego wykorzystywania materiałów plastycznych,
 • prezentacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Milejów.

1. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:

 • Przedszkolaki z opiekunami
 • Uczniowie klas 1-4
 • Uczniowie klas 5-8
 • Uczniowie szkoły ponadpodstawowej do 18 lat
 • dorośli

indywidualnie lub grupowo (klasa, grupa min. 2 osobowa, rodzina).

 1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę o tematyce ŚWIĄTECZNY OWOC – bez użycia naturalnych owoców.
 2. Ozdobę należy wykonać za pomocą ręcznych technik plastycznych (malowanie, rysowanie, wyklejanie, lepienie, rzeźbienie itp.) i rękodzielniczych z użyciem papieru, tkanin, filcu i materiałów z recyklingu (np. niepotrzebne ścinki tkanin, filcu, sznurki, nitki, mulina, guziki, tasiemki, koraliki itp.).
 3. Forma wykonania ozdoby choinkowej jest dowolna, może być płaska lub przestrzenna.
 4. Kolorystyka ozdoby powinna nawiązywać do barw symbolizujących Święta Bożego Narodzenia.
 5. Ozdoba powinna wielkością i wagą umożliwiać zawieszenie na choince.
 6. Praca powinna być dobrze utrwalona, z przewidzianym uchwytem do powieszenia oraz etykietą z imieniem i nazwiskiem autora. Powinna być wykonana estetycznie i trwale.
 7. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa wg załącznika. Każda praca powinna zawierać metrykę identyfikacyjną wg załącznika: imię, nazwisko i wiek autora, nazwa i adres placówki, nazwisko opiekuna oraz adres do korespondencji (w przypadku zgłoszeń indywidualnych).
 8. Prace należy składać do 12.2023 r. bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie, ul. Fabryczna 1, 21- 020 Milejów.
 9. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Komisja będzie oceniać pomysł i kreatywność, inspiracje tradycją, zaangażowanie i wkład pracy, estetykę wykonania i samodzielność (w przypadku przedszkolaków mile widziana pomoc dorosłych z odpowiednią adnotacją na metryczce tj. imię i nazwisko rodzica/opiekuna). Decyzje jury są ostateczne. Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą oceniane.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 10 grudnia 2023 r. o godzinie 16.00 w GOK.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723.).

1) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych, w tym wizerunku, na stronach WWW, fanpage GOK i w lokalnej prasie.

3) Zgłaszając pracę na konkurs uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu. Podpisanie karty uczestnika jest jednoznaczne z udziałem w konkursie                               i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.