bezglowa m

REGULAMIN DO POBRANIA      -      KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

 

 

Wojewódzki Integracyjny Konkurs Plastyczny

„Nadwieprzańskie koloryty – życiodajna rzeka”

 

Honorowy Patronat Wójta Gminy Milejów.

 

 

ORGANIZATOR:                                                                              PARTNER:

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie                                                 Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział zamiejscowy w Lubartowie

REGULAMIN KONKURSU

1. Cele Konkursu

 1. Propagowanie i promocja twórczości plastycznej mieszkańców województwa lubelskiego.
 2. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych.
 3. Promocja walorów Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego.
 4. Budowanie postaw tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.
 5. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego oraz osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego.

2. W konkursie udział brać mogą dzieci i młodzież z placówek oświatowych, ośrodków kultury, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, niepełnosprawni uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej, uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych itd.; przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz osoby indywidualne.

3. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • I grupa – dzieci przedszkolne
 • II grupa – uczniowie klas I-IV
 • III grupa – uczniowie klas V-VIII
 • IV grupa – uczniowie szkół średnich
 • V grupa – dorosłe osoby niepełnosprawne, amatorsko zajmujące się twórczością plastyczną

3. Prace konkursowe

1. Do Konkursu można zgłaszać prace związane z tematyką konkursu, przedstawiające walory krajobrazowe i różnorodne formy życia nad rzeką Wieprz.

2. Do konkursu zgłoszone mogą być tylko i wyłącznie prace indywidualnych autorów.

3. Każdy uczestnik może zgłosić  1 pracę.

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice min. malarstwo, rysunek, grafika, witraż.

5. Minimalny format prac A4,  maksymalny B1 (70x100 cm).                                                                                                                                               

6. Każda praca w każdej z kategorii powinna być oznaczona w następujący sposób:

 • na odwrocie pracy powinna być trwale zamieszczona karta zgłoszenia zawierającą: tytuł pracy, kategorię, imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, dane kontaktowe, imię i nazwisko opiekuna, wychowawcy, terapeuty (jeśli nie jest to zgłoszenie indywidualne), / zał. nr 1
 • oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatorów tj. zgodę na prezentację pracy na wystawach i ekspozycjach oraz na publikowanie i powielanie jej zdjęć w materiałach wydawanych przez GOK w Milejowie i organizatorów ewentualnych wystaw oraz na witrynie internetowej organizatorów i innych witrynach internetowych podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych)/ zał. nr 1
 • oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych)/ zał. nr 1 oraz oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku.

7. Prace nie spełniające tych warunków nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej ze względu na braki formalne.

4. Termin i miejsce składania prac

1. Prace składać można osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty.

2. Prace prosimy nadsyłać do 13 maja2024 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, 21-020 Milejów, ul. Fabryczna 1, z dopiskiem “Nadwieprzańskie koloryty”.

3. Uczestnik przesyła i odbiera prace na własny koszt.

5. Ocena prac

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wyboru nagrodzonych oraz puli prac wyróżnionych. O ekspozycji prac nienagrodzonych i niewyróżnionych decyduje Komisja Konkursowa.

 

6. Nagrody konkursowe

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe. Nieodebrane nagrody zostaną przekazane laureatom drogą pocztową. Wystawa potrwa do końca czerwca, prace należy odebrać do końca lipca. Nieodebrane prace we wskazanym terminie przechodzą na własność organizatora. 

 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na witrynie internetowej www.gok-milejow.pl a laureaci i wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub mailowo. Rozstrzygnięcie i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 24 maja 2024 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie, ul. Fabryczna 1.

8. Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac nagrodzonych i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym.

2. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

Koordynator konkursu: Dominika Kornecka, 81 7572032